Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden VindUwAutoKoper

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Definities:

In de onderhavige algemene voorwaarden worden een aantal definities gebruikt met de volgende betekenis:

  • VindUwAutoKoper: een handelsnaam van VindUwAutokoper B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Korte hengelosestraat 3 7511JA, Enschede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91234379.
  • Verkoper: een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf, consument (niet handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf) dan wel gemachtigde / vertegenwoordiger van een rechtspersoon, tevens gebruiker van dienstverlening zoals verzorgd door VindUwAutoKoper dan wel gebruik maken van een door VindUwAutokoper geëxploiteerde website / digitaal platform.
  • Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf, tevens erkend voertuigen handelaar, die een bod uitgebracht heeft op een door verkoper aangeboden voertuig door middel van de dienstverlening van VindUwAutoKoper en welk bod door verkoper geaccepteerd werd.
  • Voertuig(en): een voertuig, betreffende een personenvoertuig, motorvoertuig, bedrijfsvoertuig of vrachtwagen, welke door Verkoper ter verkoop aangeboden wordt door middel van de dienstverlening van VindUwAutoKoper.
  • Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen verkoper en koper die tot stand komt na bemiddeling door VindUwAutoKoper, waarbij verkoper zich verplicht tot het leveren van het te koop aangeboden voertuig en koper zich verplicht tot afname en betaling van de koopsom voor het aangeboden voertuig.
  • Bemiddelingsovereenkomst: een overeenkomst tussen verkoper en VindUwAutoKoper waarmee VindUwAutoKoper als bemiddelaar optreedt tussen verkoper en koper met als uitgangspunt het sluiten van een koopovereenkomst.
  • Gegarandeerd bod: het bod van koper op een door verkoper via VindUwAutoKoper aangeboden voertuig, op basis van de door de verkoper via VindUwAutoKoper verstrekte informatie aan koper.
  • Verkoopcontract: de door VindUwAutoKoper opgestelde overeenkomst ter schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst die dankzij bemiddeling door VindUwAutoKoper tussen verkoper en koper tot stand komt.
  • Gebreken: iedere tekortkoming waardoor het voertuig niet voldoet aan de verwachtingen, waaronder – maar niet uitsluitend -: krassen, deuken, barsten, scheuren versleten onderdelen, technische mankementen, verlopen vervaldatum Apk, onlogische tellerstand conform oordeel van de RDW, Wacht op keuren (WOK) melding, geïmporteerd voertuig, voertuigen geregistreerd als gestolen, onvolledige onderhoudshistorie, ontbreken van een reservesleutel, voertuig waarin is gerookt, voertuig waarin huisdieren zijn vervoerd, brandende waarschuwingslampjes, lekkages, (beginnende) roestvorming, voertuigen als taxi en/of overheidsvoertuig geregistreerd zijn geweest, voertuigen waarbij er noodzaak is tot professionele reiniging.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden:

Door gebruik te maken van de dienstverlening van VindUwAutoKoper gaan de verkoper en koper ermee akkoord dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle dienstverlening en overeenkomsten, gesloten met VindUwAutoKoper. Voorafgaand aan de totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst wordt er uitdrukkelijk mee ingestemd dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Totstandkoming bemiddelingsovereenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat verkoper het voertuig aanmeldt bij VindUwAutoKoper en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2.2 Verkoper is verplicht om alle relevante informatie over het voertuig te verstrekken aan VindUwAutoKoper. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de staat van het voertuig, eventuele gebreken, de onderhoudshistorie en de kilometerstand.

2.3 VindUwAutoKoper heeft het recht om de bemiddelingsovereenkomst te beëindigen als blijkt dat de door de verkoper verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand door een gegarandeerd aanbod dat door koper gedaan wordt op het door verkoper aangeboden voertuig en welk gegarandeerd aanbod door verkoper wordt aanvaard. De koop is daarmee definitief en verkoper heeft geen bedenktijd.

Artikel 3. Dienstverlening VindUwAutoKoper

3.1 VindUwAutoKoper biedt een platform waarop verkopers hun voertuigen kunnen aanbieden aan kopers. VindUwAutoKoper treedt op als bemiddelaar tussen verkoper en koper.

3.2 VindUwAutoKoper streeft ernaar om een gegarandeerd bod op het voertuig te verkrijgen van een koper. Echter, VindUwAutoKoper kan niet garanderen dat er altijd een bod zal worden uitgebracht.

3.3 Het gegarandeerde bod is gebaseerd op de door de verkoper verstrekte informatie over het voertuig. Als deze informatie onjuist of onvolledig is, heeft de koper het recht om het bod in te trekken of te wijzigen.

3.4 De verkoper is niet verplicht om het gegarandeerde bod te accepteren. Als de verkoper het bod accepteert, is hij of zij verplicht om het voertuig te verkopen aan de koper voor de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Dienstverlening VindUwAutoKoper

4.1 De verkoper is verplicht om alle relevante informatie over het voertuig te verstrekken aan VindUwAutoKoper. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de staat van het voertuig, eventuele gebreken, de onderhoudshistorie en de kilometerstand

4.2 De verkoper is verplicht om het voertuig te leveren aan de koper als hij of zij het gegarandeerde bod heeft geaccepteerd. De levering moet plaatsvinden op de afgesproken datum, tijd en plaats.

4.3 De verkoper is verplicht om alle documenten en sleutels die bij het voertuig horen te overhandigen aan de koper op het moment van levering.

Artikel 5. Verplichtingen van de koper

5.1 De koper is verplicht om het gegarandeerde bod te betalen aan de verkoper als hij of zij het bod heeft geaccepteerd.

5.2 De koper is verplicht om het voertuig op te halen op de afgesproken datum, tijd en plaats.

5.3 De koper is verplicht om alle documenten en sleutels die bij het voertuig horen in ontvangst te nemen op het moment van levering.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 VindUwAutoKoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de bemiddelingsovereenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van VindUwAutoKoper.

6.2 VindUwAutoKoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de verkoper onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over het voertuig.

6.3 VindUwAutoKoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de koper het voertuig niet ophaalt op de afgesproken datum, tijd en plaats.

Artikel 7. Overmacht

7.1 VindUwAutoKoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een situatie van overmacht. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen, stakingen, overheidsmaatregelen, ziekte, storingen in de energie- en/of telecommunicatievoorzieningen.

7.2 Als er sprake is van een situatie van overmacht, heeft VindUwAutoKoper het recht om de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit leidt tot enige verplichting tot vergoeding van schade aan de verkoper of de koper.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van VindUwAutoKoper, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij VindUwAutoKoper en/of bij diegene van wie VindUwAutoKoper het recht van gebruik heeft verkregen.

8.2 Het is de verkoper en de koper niet toegestaan om informatie van de website van VindUwAutoKoper te verveelvoudigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VindUwAutoKoper.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 VindUwAutoKoper verwerkt persoonsgegevens van de verkoper en de koper in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.2 VindUwAutoKoper gebruikt de persoonsgegevens van de verkoper en de koper voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst en om de verkoper en de koper te informeren over relevante producten en diensten van VindUwAutoKoper.

Artikel 10. Annuleringskosten en Boetes

10.1 Toepassing: Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het aangaan van een overeenkomst met VindUwAutoKoper B.V. Zowel verkopers als kopers erkennen hiermee de toepasbaarheid van de annuleringsvoorwaarden en boetes.

10.2 Annuleringskosten Verkoper: Indien de verkoper het verkoopcontract wil laten ontbinden, dient dit telefonisch of schriftelijk te worden aangegeven bij VindUwAutoKoper B.V.. De verkoper is dan een boete verschuldigd van 15% van het Gegarandeerd Bod, met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

10.3 Annuleringskosten Koper: Indien de koper zich niet aan de afspraken houdt, wordt een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW in rekening gebracht, naast mogelijke schadevergoedingen.

10.4 Reden voor Annuleringskosten: Deze kosten dienen als vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden, gemaakte kosten, gederfde winst, en afhandeling van de ontbinding.

10.5 Facturering en Afhandeling: Bij annulering stelt VindUwAutoKoper B.V. een factuur op voor de annuleringskosten, te voldoen binnen de gestelde termijn. Bij niet-naleving zal de afwikkeling uit handen worden gegeven aan een externe partij, waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van de in gebreke gestelde partij komen.

10.6 Wijzigingen in Voorwaarden: VindUwAutoKoper B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, waarbij wijzigingen van kracht worden na schriftelijke communicatie.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Op de bemiddelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de bemiddelingsovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.